Drukarskim poboczem #1: Tabliczka z numerem posesji

Często spotykamy się z pytaniem, czy tabliczka z numerem posesji jest w Polsce wymagana, jak powinna wyglądać i co zawierać. Rozwiejmy wątpliwości!

Odpowiedź na podstawowe pytanie,

Czy muszę posiadać tabliczkę z numerem posesji?

jest prosta i brzmi „TAK”. W niektórych przypadkach należy mieć nawet dwie tabliczki, opowiemy o tym szerzej w dalszej części tekstu.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne stanowi:

Art. 47b. 1. „Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.”

Oznacza to, że każdy, kto włada nieruchomością musi zapewnić taką tabliczkę na ścianie frontowej budynku. Przepis ten dotyczy zarówno właścicieli prywatnych jak i firmy, urzędy, organizacje, itd.

 

Co musi znaleźć się na tabliczce z numerem porządkowym?

Tę kwestię regulują również przepisy powyższego paragrafu Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego w ustępie drugim, mówiąc, że na tabliczce, o której mowa w ust. 1,

 

oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

 

Czy jakaś instytucja może narzucić dodatkową treść tabliczki?

Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

 

Dlaczego niektórzy powinni posiadać dwie tabliczki?

Jeśli budynek znajduje się w pewnej odległości od ogrodzenia i tabliczka jest niewidoczna lub mogą wystąpić problemy z jej czytelnością należy zamontować drugą tabliczkę na ogrodzeniu.

 

4.”W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.”

Należy pamiętać, że nie wyklucza to obowiązku posiadania tabliczki na frontowej ścianie budynku.

 

Czy niedopełnienie powyższych przepisów naraża nas na karę?

W związku z tym pytaniem będziemy znów posiłkować się przepisami prawa, tym razem Kodeksem Wykroczeń:

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Co to oznacza?

Musimy pamiętać, aby posiadać tabliczkę zgodną z przepisami, czytelną, i oświetloną w nocy.

 

Jest kilka typów tabliczek, jakie mogą zostać wykonane, również w naszej Fabryce Reklamy.
Może być to klasyczna tabliczka blaszana, nadruk na materiale typu plexi, pcv, aluminium. Proponujemy również systemy 3D, dzięki którym tworzymy przestrzenny, trójwymiarowy napis. Nie można również zapomnieć o systemie 3D Prestige, który może być podświetlany neonem, wężem świetlnym lub diodami LED. W takiej sytuacji oświetlenie wydobywa się na elewację pod napisem, tworząc niepowtarzalny klimat.

 

 

Dodaj komentarz